English

Zoeken


Dinsdag 8 oktober 2019

 

Stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ open tot en met 10 januari 2020
Innovatieve binnenvaartpartijen kunnen een financieel steunverzoek indienen bij de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame
logistiek in Rotterdam’ van het Havenbedrijf Rotterdam. Deze regeling verstrekt bijdragen aan nieuwe projecten die leiden tot reductie van
brandstofverbruik, broeikasgassen (CO2, CH4) en luchtemissies (NOx, PM) door de binnenvaart. Aanvragen kunnen tot en met 10 januari 2020
worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

De Stimuleringsregeling staat open voor aanvragen door ondernemingen, publieksrechtelijke organisaties of combinaties daarvan. De maximale bijdragen
zijn 25% voor in aanmerking komende onderzoeksprojecten en 75% voor projecten die zijn gericht op concrete uitvoering van tastbare demonstraties. Er is
in totaal een half miljoen euro beschikbaar voor deze ronde van de stimuleringsregeling.

Initiatiefnemers hebben tot en met 10 januari 2020 de tijd om een voorstel in te dienen. Vervolgens zal een onafhankelijke Innovatieraad de ingediende voorstellen
beoordelen. Rangschikking vindt plaats op basis van het verwachte milieurendement (vermindering brandstofverbruik, broeikasgasemissies en emissies naar de
lucht) per in het initiatief geïnvesteerde euro tot 2025.

De binnenvaartsector committeert zich in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, aan het verlagen van haar emissies. Daarom zal bij beoordeling
met extra interesse worden gekeken naar ambitieuze, unieke en innovatieve projecten, die de bestaande ‘state-of-the-art’ voorbijstreven en de binnenvaart
zo ondersteunen bij het behalen van haar klimaatambities.

Meer informatie over dit project en de aanvraagdocumenten zijn te raadplegen op www.eicb.nl. Voor vragen of meer informatie over deze regeling kunt u contact
opnemen met Niels Kreukniet (EICB), via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl.

Overig nieuws


Digitale kaart Europees binnenvaartnetwerk
Lees verder >


Baas over je eigen toekomst aan boord van binnenvaartschip
Lees verder >


Webinars Modal shift voor verladers
Lees verder >


79 mln voor vergroening van binnenvaartschepen
Lees verder >


Dag van de Binnenvaart tot nader order uitgesteld
Lees verder >