English

Zoeken


Donderdag 22 februari 2018


Start gemaakt met Strategische Arbeidsmarktagenda voor de binnenvaart

Een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart met voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel in onze sector, nu en in de toekomst. Hoe bereiken we dit? Wie kan wat doen? Waar halen we funding vandaan? Dit en meer kwam aan de orde tijdens de door het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) georganiseerde kick-off ‘Naar een strategische arbeidsmarktagenda voor de binnenvaart’ gisteren in het Van der Valk Hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel.

De 42 aanwezige deelnemers bogen zich over de gedeelde uitdagingen, ambities en oplossingen om het personeelsprobleem in de binnenvaart het hoofd te bieden. Het deelnemersveld was divers; van varende ondernemers, vertegenwoordigers van rederijen, brancheorganisaties, vakbonden, onderwijsinstellingen en -instanties, uitzend- en detacheringsorganisaties en overheidsinstanties tot ervaringsdeskundigen van buiten de sector.

Het BVB heeft bewust gekozen voor deze brede samenstelling van de deelnemers, zodat het thema breed draagvlak krijgt bij een grote achterban en ieder vanuit eigen ervaring en expertise inbreng kon leveren. Uiteindelijk hebben de deelnemende partijen allemaal hetzelfde doel: een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart. En daar wil iedereen actief aan bijdragen, bleek tijdens de middag. Een gezamenlijke aanpak is de enige aanpak die werkt. Daar waren de deelnemers het unaniem over eens. Juist het brede draagvlak en de samenwerking zijn de sleutels tot succes.

Het was een uitdaging om de contouren van een strategische agenda en een actieprogramma in zo’n korte tijd te schetsen. Daarom is aan de deelnemers van tevoren gevraagd al na te denken over de grootste vraagstukken, oplossingen en hoe alles te financieren. In een strak geregisseerde middag, waaraan de diverse organisaties actief hun medewerking gaven, werden deelnemers uitgedaagd om hun ideeën/oplossingen zo concreet mogelijk aan te dragen. Dat gaf verrassende inbreng. Zo moet het actieplan in ieder geval oplossingen bieden voor de korte én de langere termijn. Geen ad hoc acties, maar een strategische aanpak over meerdere jaren. Dit betekent dat er vooral moet worden voortgebouwd op wat goed gaat en dat er nieuwe oplossingen moeten worden bedacht daar waar het knelt. En ook dat er voor de korte termijn keuzes gemaakt moeten worden. Hoe urgent het probleem ook is, we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. Maar iedereen was het erover eens dat de tijd van praten en plannen voorbij is en we zo snel mogelijk aan de slag moeten.

Strategische Arbeidsmarktagenda als basis
Een breed gedragen ‘Strategische Arbeidsmarktagenda voor de binnenvaart’ biedt grip op het proces van samenwerken en biedt uitzicht op resultaat. De deelnemende partijen zien de agenda als een inspanningsverplichting die ze samen aangaan. Werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs, overheid en bedrijfsleven maken afspraken met elkaar en gaan met elkaar aan de slag voor dat gemeenschappelijke doel. Een sector breed actieprogramma waarin iedereen zijn specifieke verantwoordelijkheid neemt, maakt onderdeel uit van de agenda.

Hoe nu verder
De kick-off op 21 februari kan gezien worden als de start van een proces van samenwerking voor meerdere jaren. De Strategische agenda (2018-2030) en het actieprogramma worden in de komende 2 maanden in kleiner verband geconcretiseerd en waar mogelijk bestuurlijk ingebed bij de diverse betrokken organisaties. De officiële ondertekening van de Strategische Agenda en het actieprogramma vindt plaats tijdens de vakbeurs Maritime Industry 2018 eind mei.

Een onafhankelijke partij zal de drijvende kracht moeten worden om de voortgang, aanscherping en uitvoering van het actieprogramma de komende jaren in goede banen te leiden. Tijdens de sessie werd meerdere malen het BVB naar voren geschoven als logische onafhankelijke partner om deze taak op zich te nemen, maar ook hier zal eind mei duidelijkheid over komen. Tijdens de uitvoering kan, gezien het brede draagvlak, gebruik gemaakt worden van de kennis die er bij alle betrokken partijen ligt om concrete problemen samen met hen op te lossen. Een op te richten Stuurgroep of Taskforce geeft sturing aan het proces.

Financiering cruciaal
Voor de uitvoering van een dergelijk veelomvattend en meerjarig actieprogramma is budget nodig. Dit zou moeten komen vanuit de sector zelf (vanuit de bestaande of nieuw te vormen fondsen), bijdragen vanuit de Rijksoverheid (Ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid of Infrastructuur en Waterstaat) en regionale overheden, bijdragen uit Europese fondsen, et cetera. Juist door de gezamenlijke aanpak en het brede draagvlak komen financieringsbronnen die voorheen niet aangeboord konden worden, nu wellicht eerder in beeld.

Voorzitter BVB sluit succesvolle middag af
Uitkomsten actieve groepsessies

 

Overig nieuws


Limburg Express 2.0
Lees verder >


Nieuwe informatiefolder zij-instroom binnenvaart
Lees verder >


Europees geld voor Nederlandse infrastructuur
Lees verder >


Digitale kaart Europees binnenvaartnetwerk
Lees verder >


Webinars Modal shift voor verladers
Lees verder >