English

Zoeken


Woensdag 29 april 2020

 

€79 mln voor vergroening van binnenvaartschepen

Op 24 april heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit een aantal maatregelen aangekondigd om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Een van deze maatregelen betreft het beschikbaar stellen van €79 mln voor vergroening van binnenvaartschepen.

Deze maatregel gaat uit van het plaatsen van SCR-katalysatoren op bestaande motoren van binnenvaartschepen om de stikstofuitstoot van de motor terug te brengen. Per schip kan hiermee een stikstofreductie van ruim 80% worden bereikt. Hiertoe wordt de subsidieregeling die wordt opgesteld in het kader van de Green Deal Zeevaart Binnenvaart en Havens uitgebreid. De verwachte kosten voor het Rijk bedragen 79 miljoen euro. In 2030 wordt hiermee naar verwachting 4,2 mol/ha/jr bespaard.

Aangezien dit budget beschikbaar wordt gesteld in het kader van de structurele aanpak van de stikstofproblematiek, is de maatregel slechts gericht op het terugdringen van de stikstofemissies van de motor. Roetfilters vallen daarmee in beginsel buiten deze maatregel, net als het plaatsen van een compleet nieuwe Stage V motor. Het budget dat al beschikbaar was binnen de Green Deal Zeevaart Binnenvaart en Havens (€15 mln) kan wel voor dergelijke toepassingen worden ingezet.   

Overig nieuws


Nieuwe informatiefolder zij-instroom binnenvaart
Lees verder >


Europees geld voor Nederlandse infrastructuur
Lees verder >


Digitale kaart Europees binnenvaartnetwerk
Lees verder >


Webinars Modal shift voor verladers
Lees verder >


79 mln voor vergroening van binnenvaartschepen
Lees verder >